همکاران محترم

شرکت مطابق قرارداد فی مابین با پرسنل محترم متعهد به پرداخت حقوق و مزایای ابلاغی بانک سپه تا پایان مدت قرارداد می باشد و هرگونه انتقال پرسنل به شرکت منتخب بانک سپه منوط به حفظ حقوق همکاران محترم می باشد. لذا شرکت تحت هیچ عنوان هرگونه توافق و قرارداد را که حقوق همکاران محترم را تامین ننماید، انجام نخواهد داد.