هیأت مدیره 

 رئیس هیأت مدیره  

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره 

اعضاء هیأت مدیره 

مدیریت مدیریت اداری مدیریت مالی مدیریت بازرگانی مدیریت حـقوقی مدیریت پشتیبانی