وام مصوب بانک سپه

در راستای تسریع در پرداخت وام مصوب بانک سپه (250 میلیون ريال) شرکت مکاتبه ای با مدیران محترم مناطق شعب و ادارات محترم بانک انجام داده تا به موجب آن مطابق فرم ارسالی تسهیلات گیرنده و ضامین نسبت به امضاء آن در شعبه مربوطه اقدام و وام مذکور پرداخت گردد و شرکت تعهد نمود هرگاه اقساط پرداخت نشود از حقوق پرسنل کسر نماید.

لذا با فرآیند مذکور از نظر شرکت نیازی به صدور گواهی کسر از حقوق برای تسهیلات گیرنده و ضامنین آن نبوده و موضوع را از مدیر سرمایه انسانی در منطقه مربوطه/ادارات کل در بانک پیگیری نمایید.