صندوق آتیه

شرح موجود در فیش های حقوقی در بانک مهر اقتصاد سابق با عنوان صندوق آتیه که به صورت ماهانه از حقوق کارمندان کسر می گردید، طرح بانک مذکور بوده و هیچ ارتباطی با این شرکت ندارد و صرفاً تشابه اسمی است لذا کارمندان محترم موضوع مبالغ کسر شده از فیش های حقوقی ایشان را از بانک سپه پیگیری نمایند.