اطلاعیه معافیت های مالیاتی

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص معافیت مالیاتی در پارامترهای حقوق از قبیل هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و پاداشها و ... این شرکت اقدام به اخذ استعلام از سازمان امور مالیاتی نموده است تا در جهت احقاق حقوق و رفاه همکاران محترم موضوع شفاف گردد. و کلیه مالیات های کسر شده از حقوق پرسنل به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت گردیده و این شرکت هیچ گونه نفع در این خصوص نداشته و مبالغ به سازمان امور مالیاتی پرداخت گردیده است ، شایان ذکر است پس از اعلام نظر و اخذ جوابیه سازمان مذکور در مورد آیتم های معافیت مالیاتی، در صورت عودت مبالغ مالیات های کسر شده از سوی سازمان امور مالیاتی  به حساب شرکت، این شرکت اقدام به پرداخت مبالغ به حساب همکاران محترم خواهد نمود و در غیر این صورت از پرداخت های آتی هیچگونه مالیاتی کسر نخواهد شد تا بدهی سازمان امور مالیاتی به شرکت تصفیه گردد.

لذا مراتب در دست بررسی و هماهنگی با اداره کل محترم عملیات بانکهای ادغامی و سایر مبای ذیربط بوده و همکاران شرکت نگرانی در خصوص موضوع مذکور نداشته باشند . ضمناً هرگونه اطلاعیه در این خصوص نیز در سایت شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.